Program Informatyki dla klas 4-8 oraz podręczniki „InstaKod. Podstawy programowania”

InstaKod jest programem zgodnym z obowiązującą podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Może być realizowany jako kontynuacja dowolnego programu zgodnego z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego, uwzględnia bowiem wszystkie zmiany wprowadzone przez najnowszą podstawę programową w nauczaniu informatyki w klasach I – III szkoły podstawowej.

Materiał programu został podzielony na trzy uzupełniające się działy:

  1. wprowadzenie, w skład którego wchodzą zagadnienia z zakresu przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa korzystania z technologii informacyjnych i informacji dostępnych w sieci,
  2. podstawy programowania, w szczególności proces rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów (myślenia komputacyjnego),
  3. technologie informacyjne wspierające naukę oraz ich zastosowanie do realizacji projektów z innych przedmiotów szkolnych.

Pobierz program

Pobierz podręcznik informatyki dla klasy 4

Pobierz zeszyt ćwiczeń informatyki dla klasy 4

Podręczniki w zakresie podstaw programowania dla klas 5-8 dostępne są w module lekcji na platformie (bez logowania poprzez „zobacz demo” na stronie głównej lub po zalogowaniu na konto nauczyciela).


Czytaj więcej

We współczesnym świecie charakteryzującym się szybkim postępem technologicznym, podstawy programowania na równi z arytmetyką stanowią niezbędną część wykształcenia. Nowa podstawa programowa dla II etapu edukacyjnego definiuje wymagany zakres pojęć programistycznych oraz umiejętności technicznych. Opanowanie wspomnianych wymagań konieczne jest by sprostać oczekiwaniom dla dalszych etapów edukacji. Nabyta wiedza oraz umiejętności przygotowują uczniów do świadomego korzystania z technologii oraz urządzeń cyfrowych w życiu codziennym.

InstaKod jest programem zgodnym z obowiązującą podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Może być realizowany jako kontynuacja dowolnego programu zgodnego z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego, uwzględnia bowiem wszystkie zmiany wprowadzone przez najnowszą podstawę programową w nauczaniu informatyki w klasach I – III szkoły podstawowej.

Materiał programu został podzielony na trzy uzupełniające się działy:

  1. wprowadzenie, w skład którego wchodzą zagadnienia z zakresu przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa korzystania z technologii informacyjnych i informacji dostępnych w sieci,
  2. podstawy programowania, w szczególności proces rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów (myślenia komputacyjnego),
  3. technologie informacyjne wspierające naukę oraz ich zastosowanie do realizacji projektów z innych przedmiotów szkolnych.

Dzieląc materiał podstawy programowej na poszczególne lata, każdy rok szkolny w klasach 4-6 podzielono pół na pół między podstawy programowania oraz pozostałe dwie części. W klasach 7-8 każdy rok szkolny podzielono w stosunku 2/3 do 1/3. Taki podział zapewnia uczniom wystarczająco dużo czasu na zbudowanie solidnej podstawy w rozumieniu zagadnień związanych z programowaniem. Dzięki temu łatwiej będzie im sprostać wymaganiom z zakresu informatyki w kolejnym etapie edukacyjnym.

Program ułożono zgodnie z zasadą spiralności, różnicowania i zwiększania poziomu trudności zadań małymi krokami. Praktyczne zadania z zakresu podstaw programowania dostosowane zostały do różnych możliwości percepcyjnych i poziomu intelektualnego uczniów. Zadania w każdej lekcji zróżnicowane są poziomami trudności. Dzięki temu każdy uczeń może ćwiczyć nowo nabyte umiejętności na poziomie, odpowiadającym jego możliwościom w tej dziedzinie. Platforma internetowa umożliwia uczniom zdolnym pracę w szybszym tempie i dalszy rozwój m.in. w kierunku przygotowania do olimpiady informatycznej. Nauczyciel posiada opcję udostępnienia uczniowi zdań oraz materiałów dydaktycznych z wyższych poziomów.

Program stanowi część zestawu materiałów wspierających nauczyciela i ucznia, w skład których wchodzą: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, platforma edukacyjna oraz poradniki metodyczne. Platforma edukacyjna InstaKod dostępna jest pod adresem instakod.pl . Nauczyciel na swoim koncie zakłada i zarządza kontami uczniów, mając pełny wgląd w wyniki ich pracy. Ewaluuje postępy uczniów za pomocą quizów oraz sprawdzianów on-line. W ramach wsparcia dla nauczycieli na platformie dostępne są również szkolenia on-line z nawigacji po platformie, wybranych języków programowania oraz metodyki nauczania.

W klasach 4-6 język wybrany do nauki podstaw programowania to Assembly. Jest językiem wizualnym, z założenia powstałym do celów edukacyjnych. Składa się jedynie z 10 instrukcji, wystarczających do wprowadzenia pojęć wejścia i wyjścia, operacji arytmetycznych, instrukcji warunkowej oraz pętli.

W klasach 7-8 język wybrany do nauki podstaw programowania to Nianiolang. Język ten jest językiem tekstowym. Biblioteka dostępnych w nim instrukcji ograniczona została do 50, co umożliwia skupienie się na istocie ćwiczonych pojęć. Zgodnie z zasadą spiralności, pojęcia programistyczne poznane i przećwiczone na etapie nauczania w klasach 4-6 w języku wizualnym są powtarzane i ćwiczone w języku tekstowym w klasach 7-8. Pojęcia rozbudowane są o tablice, napisy i funkcje. Uczniowie zdolni, po ukończeniu programu klas 7-8 są gotowi, by głębiej poznać algorytmikę i z łatwością przechodzą do programowania np. w języku C++ (jeden z języków Olimpiady Informatycznej).

Nauka technologii informacyjnych odbywa się dwutorowo. Funkcje poszczególnych aplikacji są omawiane i ćwiczone przy pomocy krótkich zadań. Następnie nowo nabyte umiejętności są praktyczne stosowane do realizacji projektów międzyprzedmiotowych. Projekty oceniane są z technicznego punktu widzenia na zajęciach informatyki i z merytorycznego punktu widzenia na przedmiocie, w którym realizowany jest projekt.

Wybór aplikacji dokonany został tak, by każdy uczeń był w stanie korzystać z nich w domu, niezależnie od tego czy ma dostęp do płatnego oprogramowania czy nie. Wybrane funkcje aplikacji prezentowane są w podręcznikach na przykładzie m.in. pakietu MS Office i darmowego oprogramowania (m.in. Libre Office oraz innych dostępnych online). Uczniowie nabywają umiejętności obsługi kilku aplikacji o zbliżonym zastosowaniu, poznając ich wady i zalety.

Dostęp do platformy InstaKod jest nieodpłatny dla wszystkich nauczycieli i uczniów realizujących zajęcia informatyki w oparciu o program i podręczniki InstaKod.

InstaKod Sp z o.o. jest właścicielem programu i uzupełniających materiałów. Publikując program na stronie www.instakod.pl, wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nauczycieli niniejszego programu do pracy z uczniami. Atinea Sp z o.o. jest właścicielem platformy instakod.pl.

InstaKod Sp z o.o. wyraża także zgodę na tworzenie przez nauczycieli autorskich programów nauczania w oparciu o program nauczania InstaKod pod warunkiem, że w przygotowanym materiale zostanie zapisana informacja, iż powstał on na podstawie programu InstaKod.