Regulamin Programu InstaKod dla Szkół

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie InstaKod dla Szkół, zwanym dalej Programem.

 2. Organizatorem Programu jest: Placówka Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod, w skrócie PEIM InstaKod, wpisana do ewidencji placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 128 Pz, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bażanciej 16, prowadzona przez InstaKod Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 17A w Warszawie.

 3. Definicje:

 • Nauczyciel - nauczyciel, który przystąpił do Programu,
 • System - zestaw narzędzi i treści dostępnych na stronie instakod.pl,
 • Uczeń - osoba, nauczana przez Nauczyciela, której przydzielił on dostęp do Systemu.
 1. Do Programu mogą przystąpić nauczyciele pracujący w dowolnych, zorganizowanych ośrodkach nauczania, w tym w szkołach publicznych i szkołach prywatnych.

 2. Zasady przystąpienia do Programu i rezygnacji z niego:
  a) Przystąpienie do Programu następuje w chwili akceptacji przez Nauczyciela niniejszego regulaminu. Akceptacja ma miejsce w momencie zgłoszenia się Nauczyciela do Programu.
  b) Przystąpienie do Programu, uczestnictwo oraz rezygnacja z uczestnictwa są bezpłatne.
  c) Organizator ma prawo zmienić regulamin Programu. W takim przypadku Organizator może wymagać od Nauczyciela akceptacji nowego regulaminu lub rezygnacji z uczestnictwa w Programie.
  d) Nauczyciel ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie, poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres email instakod@instakod.pl. W takiej sytuacji Nauczyciel traci dostęp do Systemu.
  e) Organizator ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Programie dowolnemu Nauczycielowi bez podania przyczyny.
  f) Organizator ma prawo do kontaktowania się z Nauczycielem drogą mailową lub telefoniczną odnośnie funkcjonowania konta Nauczyciela, przekazywania treści związanych z działaniem Systemu, wspierania Nauczyciela w skutecznym wykorzystywaniu Systemu, informowania o innych projektach edukacyjnych prowadzonych przez Organizatora i jego partnerów.

 3. Nauczyciel ma prawo umieścić logo i materiały informacyjne dotyczące Programu w materiałach informacyjnych (w tym na stronie internetowej) związanych z prowadzonym przez Nauczyciela przedmiotem (lekcje informatyki, kółko informatyczne, itp.). Całość praw autorskich do użytych w ten sposób materiałów pozostaje własnością Organizatora.

 4. Korzyści i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie:
  a) Organizator udostępnia Nauczycielom możliwość korzystania z Systemu do wsparcia realizowanego przez nich procesu dydaktycznego.
  b) Organizator przetwarza dane wprowadzane przez Nauczyciela w Systemie tylko w zakresie koniecznym do świadczenia usługi.
  c) Nauczyciel ma prawo przyznać dostęp do Systemu Uczniom w ramach stworzonych przez Nauczyciela kont dostępowych dla Uczniów.
  d) Za właściwe wykorzystanie z Systemu przez Uczniów i przydział odpowiedniego materiału odpowiada Nauczyciel.

 5. Zasady dotyczące wprowadzania danych do Systemu: dozwolone jest używanie dowolnych identyfikatorów zamiast imion i nazwisk Uczniów.

 6. Prawa do wszelkich treści i zmian w Systemie, wprowadzonych na wniosek Nauczyciela, przechodzą na Organizatora.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki używania Systemu.

 8. Organizator zachowuje wyłączne prawo ustalania zawartości i sposobu funkcjonowania Systemu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Systemu.

 9. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 10. Dane osobowe Nauczycieli i Uczniów są przetwarzane zgodnie z "Polityką przetwarzania danych osobowych" opublikowaną na stronie https://instakod.pl/?page=dane_osobowe